2003/431/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2003, για υπογραφή εξ ονόματος της Κοινότητας, και για προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με την παράταση ισχύος του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ トης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Μαυρικίου για την αλιεία στα ύδατα του Μαυρικίου, για το διάστημα από τις 3 Δεκεμβρίου 2002 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2003. - Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση ισχύος του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Μαυρικίου για την αλιεία στα ύδατα του Μαυρικίου, για το διάστημα από τις 3 Δεκεμβρίου 2000 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2003$