Komission asetus (EY) N:o 339/2000, annettu 15 päivänä helmikuuta 2000, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien vahvistamisesta