Komission asetus (EY) N:o 465/2000, annettu 29 päivänä helmikuuta 2000, merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta tulevien sokerialan EY-MMA-alkuperäkumulaatiotuotteiden tuontia koskevista suojatoimenpiteistä