Komission asetus (EY) N:o 115/2000, annettu 19 päivänä tammikuuta 2000, tuontitodistusten antamisesta eräille CN-koodeihin 1701, 1702, 1703 ja 1704 kuuluville AKT/MMA-alkuperäkumulaatiotuotteille