Komission asetus (EY) N:o 1041/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi