Komission asetus (EY) N:o 1135/2001, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2001, eräiden tuoreiden vihannesten kaupan pitämisen vaatimuksia koskevien säännösten muuttamisesta kokolajittelun, ulkoasun ja pakkausmerkintöjen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 659/97 muuttamisesta