2000/151/EY: Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä