Komission asetus (EY) N:o 605/2002, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2002, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna