Komission asetus (EY) N:o 1894/2000, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/1999 liitteen V muuttamisesta toiseen kertaan