Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1894/2000 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, που τροποποιεί, για δεύτερη φορά, το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/1999 του Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση πώλησης και προμήθειας πετρελαίου και ορισμένων προϊόντων πετρελαίου σε ορισμένα τμήματα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας