Резолюция относно социалните и екологичните последици от урбанизацията, по-специално доброто управление на промишлените и битовите отпадъци в държавите от АКТБ