Ehdotus neuvoston ja komission päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1991 allekirjoitetulla Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta Eurooppa-sopimuksen 62 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräysten täytäntöön panemiseksi tarvittavasta sääntelystä ja saman sopimuksen EHTY:n perustamissopimuksen alaan kuuluvista tuotteista tehdyn pöytäkirjan N:o 2 8 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdan ja 2 kohdan soveltamissäännöistä 6 päivänä marraskuuta 1996 tehdyn assosiaationeuvoston päätöksen N:o 2/96 kumoamisesta ja korvaamisesta