Komission asetus (EY) N:o 2253/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kilohailin kalastuksen lopettamisesta