Komission asetus (EY) N:o 578/2003, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta