Richtlijn 2010/20/EU van de Commissie van 9 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om tolylfluanide als werkzame stof te schrappen en tot intrekking van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Voor de EER relevante tekst)