2010 m. kovo 9 d. Komisijos direktyva 2010/20/ES, kuria iš dalies keičiama Komisijos direktyva 91/414/EEB dėl veikliosios medžiagos tolilfluanido išbraukimo ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (Tekstas svarbus EEE)