Komisjoni direktiiv 2010/20/EL, 9. märts 2010 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et jätta loetelust välja toimeaine tolüülfluaniid ning tühistada seda ainet sisaldavatele taimekaitsevahenditele antud load (EMPs kohaldatav tekst)