Komission asetus (EY) N:o 1615/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Nepalin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta