Komission asetus (EY) N:o 1961/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta