Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamista Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa koskevista toimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/97 voimassaolon pidentämisestä