Komission asetus (EY) N:o 420/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta