SKRIFTLIG FRÅGA E-1060/02 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till rådet. Förhindrande av krigsoperationer i Irak.