Komission asetus (EY) N:o 1393/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla