Neuvoston asetus (EY) N:o 132/2001, annettu 22 päivänä tammikuuta 2001, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta Puolasta ja Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa sekä polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä Liettuasta peräisin olevan tuonnin osalta