Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9827 — International Flavors & Fragrances/Nutrition & Biosciences) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 80/04