Komission asetus (EY) N:o 245/2001, annettu 5 päivänä helmikuuta 2001, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä