2001/520/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2001, parationin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1772)