Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/122 av den 25 januari 2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 722] (Text av betydelse för EES.)