Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta seitsemännen kerran (EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission esittämä)