Υπόθεση C-527/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 13 Αυγούστου 2018 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. κατά KIA Motors Corporation