Лекарствени продукти — Списък на разрешенията за търговия, издадени през първата половина на 2020 г. от членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ 2021/C 39/04 Подкомитет I за свободното движение на стоки Да се вземе предвид от Съвместния комитет на ЕИП