Komission asetus (EY) N:o 1599/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1516/2003 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevan ohran myyntiä yhteisön markkinoilla koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisen osalta