Komission asetus (EY) N:o 1846/2000, annettu 30 päivänä elokuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla