Neuvoston asetus (EY) N:o 2559/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta