Neuvoston asetus (EY) N:o 2851/2000, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Puolan tasavallan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä ja asetuksen (EY) N:o 3066/95 kumoamisesta