Komission asetus (EY) N:o 2265/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Saksan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta