Komission asetus (EY) N:o 834/2003, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, Keski- ja Itä-Euroopan maiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten mukaisesti neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000, (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000, (EY) N:o 2435/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyn siipikarjanliha- ja muna-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1899/97 muuttamisesta