Neuvoston asetus (EY) N:o 310/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä