ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2524/01 υποβολή: Diemut Theato (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Λεπτομέρειες εκτέλεσης του δημοσιονομικού κανονισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.