Komission asetus (EY) N:o 1910/2003, annettu 30 päivänä lokakuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 12. osittaista tarjouskilpailua varten