Asia C-181/02 P: Euroopan yhteisöjen komission 15.5.2002 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laajennetun neljännen jaoston yhdistetyissä asioissa T-227/99 ja T-134/00, Kvaerner Warnow Werft GmbH vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, 28.2.2002 antamasta tuomiosta