Komission asetus (EY) N:o 1945/2003, annettu 3 päivänä marraskuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla