Asia C-309/01 P: Euroopan unionin neuvoston 3.8.2001 tekemä valitus Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston 14.6.2001 antamasta tuomiosta asiassa T-230/99, Hans Mc Auley vastaan Euroopan unionin neuvosto