Komission tiedonanto valtiontuesta ympäristönsuojelulle annetuissa yhteisön suuntaviivoissa tarkoitetuista aiheellisista toimenpiteistä (EYVL C 37, 3.2.2001)