Υπόθεση T-338/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2020 — UE κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση – Έκτακτοι υπάλληλοι – Προβλήματα υγείας τα οποία φέρονται να συνδέονται με τις συνθήκες εργασίας – Αίτηση αναγνωρίσεως επαγγελματικής ασθένειας – Άρθρο 73 του ΚΥΚ – Δικαίωμα ακροάσεως – Άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – Υποχρέωση ακροάσεως του ενδιαφερομένου πριν ληφθεί η αρχική απόφαση)