Komission asetus (EY) N:o 1186/2003, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi