Mål T-36/20: Tribunalens beslut av den 16 juli 2020 – IF mot parlamentet