2002/152/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2002, για την παράταση, για ένατη φορά της ισχύος της απόφασης 1999/815/EK σχετικά με τα μέτρα που απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και προϊόντων παιδικής φροντίδας κατασκευασμένων από μαλακό PVC που περιέχει ορισμένους φθαλικούς εστέρες τα οποία κατά τη χρήση μπαίνουν στο στόμα παιδιών ηλικίας μικρότερης από τριών ετών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 541]