Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2732/88 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 1988 για τον καθορισμό του νομισματικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις εισαγωγές σταφίδων