Neuvoston asetus (EY) N:o 1513/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, asetusten N:o 136/66/ETY ja (EY) N:o 1638/98 muuttamisesta tukijärjestelmän soveltamisen jatkamisen ja oliiviöljyn laatustrategian osalta